Przejdź do treści

e-Usługi

1
Wniosek o przyznanie nieodpłatnie prawa własności działki pod budynkami z tytułu przekazania gospodarstwa rolnego na rzecz Skarbu Państwa
WN-126
Organ właściwy do realizacji usługi Starosta Olecki
Nazwa komórki organizacyjnej Wydział Geodezji i Nieruchomości
Podstawy prawne * art. 118 ust.ust.1 – 4 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 roku o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2017 r. poz. 2336 z późn. zm.) * art.104 kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.)
Wymagane dokumenty * wniosek o przyznanie własności działki siedliskowej, * decyzja w sprawie przekazania gospodarstwa rolnego na Skarb Państwa, * dokument potwierdzający prawo własności do budynku (np. akt notarialny), numer księgi wieczystej, prowadzonej dla budynków położonych na działce Skarbu Państwa, będących własnością wnioskodawcy, • dokument stwierdzający następstwo prawne po osobie przekazującej gospodarstwo, jeżeli o zwrot występuje spadkobierca właściciela budynków (postanowienie sądu o stwierdzenie nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia).
Opłaty Nie podlega opłacie
Tryb odwoławczy Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Starosty Oleckiego
Rezultat realizacji usługi Działka pod budynkami (siedliskowa) zostaje nadana w formie decyzji administracyjnej.
Etapy realizacji usługi Zgodnie z art. 35 kpa sprawy wymagające postępowania wyjaśniającego załatwia się nie później niż w ciągu miesiąca, sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
Poziom uwierzytelniania podpis kwalifikowany, profil zaufany
Uwagi Według aktualnych przepisów, obecnym właścicielom budynków znajdujących się na działce (która wchodziła w skład gospodarstwa rolnego przekazanego państwu na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 stycznia 1983 r.) przysługuje nieodpłatnie na własność działka siedliskowa, na której się one znajdują. O przeniesieniu prawa własności działki orzeka starosta w drodze decyzji administracyjnej, niezależnie czy dzisiaj właścicielem tych gruntów jest Skarb Państwa, czy też gmina.
Telefon (87) 7934562
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
2
Wniosek o zmianę gleboznawczej klasyfikacji gruntów
WN-87
Organ właściwy do realizacji usługi Starosta Olecki
Nazwa komórki organizacyjnej Wydział Geodezji i Nieruchomości
Podstawy prawne * Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.) – art. 104. * Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z późn zm.) - art. 22 ust. 2 * Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (Dz. U. z 2012 r. poz. 1246). * Art. 43 – 46 i art. 82 – 90 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121).
Wymagane dokumenty * Wniosek wszystkich współwłaścicieli lub współużytkowników wieczystych o zmianę gleboznawczej klasyfikacji gruntów. * Po wydaniu przez Starostę Oleckiego zawiadomienia o wszczęciu przeprowadzenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów oraz upoważnieniu klasyfikatora do przeprowadzenia tej klasyfikacji, wniosek należy uzupełnić o projekt ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów."
Opłaty * Wniosek podlega opłacie skarbowej na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1282 ze zm.) wg określonych stawek tj. 10 zł od wniosku. Zapłaty należnej opłaty skarbowej należy dokonać z chwilą złożenia wniosku. Potwierdzenie dokonania wpłaty opłaty skarbowej należy dołączyć do wniosku.
Numer konta 57102047240000370200076117
Tytuł wpłaty Opłata skarbowa za wydanie decyzji o ustaleniu gleboznawczej klasyfikacji gruntów
Kwota (PLN) 10.00
Tryb odwoławczy Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji do Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Olsztynie za pośrednictwem Starosty Oleckiego
Rezultat realizacji usługi Decyzja administracyjna wydana przez Starostę Oleckiego
Etapy realizacji usługi 1. Wszczęcie postępowania o przeprowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów następuje w formie zawiadomienia wydanego w terminie określonym w art. 35 k.p.a., od daty wpływu wniosku, (tj. najczęściej do miesiąca). 2. Strona zainteresowana zmianą w zakresie gleboznawczej klasyfikacji gruntów dostarcza projekt ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów. 3. Decyzja administracyjna o ustaleniu gleboznawczej klasyfikacji gruntów zostanie wydana w terminie określonym we wszczęciu postępowania 4. Decyzja zostanie doręczona stronie zgodnie z k.p.a. Decyzja administracyjna o ustaleniu gleboznawczej klasyfikacji gruntów zostanie wydana w terminie określonym we wszczęciu postępowania.
Poziom uwierzytelniania podpis kwalifikowany, profil zaufany
Uwagi Właściciele oraz władający gruntami i budynkami zgłaszają wszelkie zmiany danych objętych ewidencją gruntów, w tym zmiany dotyczące klasyfikacji gleboznawczej. Przeprowadzenie czynności zmiany klasyfikacji gleboznawczej gruntów jest czynnością wymagającą wykonania prac przez uprawnionych klasyfikatorów, jednostki wykonawstwa geodezyjnego (uprawnionych geodetów) oraz przeprowadzenia procedury administracyjnej przez Starostwo Powiatowe. Są to czynności czasochłonne, a przede wszystkim wymagające zaangażowania dużych środków finansowych właścicieli nieruchomości na pokrycie kosztów usług klasyfikatora i geodety. Prace związane z klasyfikacją gleboznawczą gruntów przeprowadzane są w trzech etapach: a) prace przygotowawcze – złożenie wniosku wraz z załącznikami. b) Wydanie decyzji zatwierdzającej projekt zmian klasyfikacji gleboznawczej zgodnie z operatem pomiarowo – klasyfikacyjnym opracowanym przez klasyfikatora. c) ujawnienie zmian w operacie ewidencji gruntów i budynków na podstawie dokumentacji geodezyjnej opracowanej przez uprawnionego geodetę.
Telefon (87) 7934562
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
3
Wniosek o nadanie własności działki dożywotniego użytkowania
WN-192
Organ właściwy do realizacji usługi Starosta Olecki
Nazwa komórki organizacyjnej Wydział Geodezji i Nieruchomości
Podstawy prawne * art. 118 ust.ust.1 – 4 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 roku o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2017 r. poz. 2336 z późn. zm.) * art.104 kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.)
Wymagane dokumenty * wniosek o przyznanie własności działki dożywotniego użytkowania, * decyzja w sprawie przekazania gospodarstwa rolnego na Skarb Państwa, * w przypadku, gdy jeden ze współmałżonków, którym przysługuje prawo użytkowania działki gruntu z tytułu przekazania gospodarstwa rolnego na rzecz Skarbu Państwa nie żyje, niezbędny jest odpis skrócony aktu zgonu, * w przypadku gdy wniosek składa zstępny osoby uprawnionej (dziecko, wnuk), niezbędne są: postanowienie o stwierdzenie nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia, ewentualnie odpis skrócony aktu zgonu osoby uprawnionej oraz dokumenty potwierdzające stopień pokrewieństwa (np. odpis skrócony aktu urodzenia) wraz z oświadczeniem o kręgu zstępnych oraz dokument potwierdzający faktyczne użytkowanie działki (np. zaświadczenie od sołtysa).
Opłaty Nie podlega opłacie
Tryb odwoławczy Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Starosty Oleckiego
Rezultat realizacji usługi Działka dożywotniego użytkowania zostaje nadana w formie decyzji administracyjnej.
Etapy realizacji usługi Zgodnie z art. 35 kpa sprawy wymagające postępowania wyjaśniającego załatwia się nie później niż w ciągu miesiąca, sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
Poziom uwierzytelniania podpis kwalifikowany, profil zaufany
Uwagi Nieodpłatne przekazanie na własność działki gruntu przeznaczonej do dożywotniego użytkowania osobie, która przekazała gospodarstwo rolne Państwu w zamian za rentę.
Telefon (87) 7934562
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
4
Wniosek o wydzierżawienie nieruchomości
WN-48
Organ właściwy do realizacji usługi Starosta Olecki
Nazwa komórki organizacyjnej Wydział Geodezji i Nieruchomości
Podstawy prawne * Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.). * Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121 ze zm.). * Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r., poz. 459 ze zm.). *Uchwała nr XXXVII/230/10 Rady Powiatu w Olecku z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości stanowiących własność powiatu oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony (Dz. Urz. Woj. War- Maz. z 2010 r. Nr 108, poz. 1594) *Uchwała Nr 200/2017 Zarządu Powiatu w Olecku z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek czynszu za wykorzystanie mienia powiatu jako nośnika reklam. *Uchwała Nr 37/2015 Zarządu Powiatu w Olecku z dnia 15 czerwca 2015 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek czynszu najmu za korzystanie z mienia powiatu. * Zarządzenie nr 23/2015 Starosty Oleckiego z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lokali użytkowych oraz dzierżawę gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych na terenie Powiatu Oleckiego.
Wymagane dokumenty * Wniosek o dzierżawę * Wniosek o dzierżawę gruntu pod reklamę – * Załączniki do wniosku: - mapa z zaznaczonym terenem.
Opłaty Nie podlega opłacie skarbowej
Tryb odwoławczy Nie przysługuje
Rezultat realizacji usługi Umowa dzierżawy
Etapy realizacji usługi * Ze względu na konieczność sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do przekazania w dzierżawę i użyczenie oraz wywieszenia go na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni sprawa załatwiana jest w terminie ok. 2 miesięcy. * W przypadku konieczności podjęcia uchwały rady powiatu sprawa załatwiana jest w terminie ok. 4 miesięcy.
Poziom uwierzytelniania podpis kwalifikowany, profil zaufany
Uwagi Stosunek dzierżawy zawiązuje się na podstawie umowy, w której wydzierżawiający zobowiązuje się oddać dzierżawcy nieruchomość gruntową do używania i pobierania pożytków, a dzierżawca zobowiązuje się płacić wydzierżawiającemu umówiony czynsz. Starosta Olecki w zakresie nieruchomości Skarbu Państwa, jak również Zarząd Powiatu w Olecku w zakresie nieruchomości stanowiących własność powiatu sporządzają i podają o publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę (tablica ogłoszeń w budynku starostwa oraz strona internetowa Starostwa). Każda nieruchomość gruntowa przeznaczona do oddania w dzierżawę na okres powyżej 3 miesięcy zostaje ujęta w ww. wykazie. Wykaz ten wywiesza się na okres 21 dni w siedzibie urzędu, a ponadto informację o jego wywieszeniu zamieszcza się w prasie. Jeżeli nieruchomość będąca przedmiotem zainteresowania wnioskodawcy nie została przeznaczona do dzierżawy, można zwrócić się z wnioskiem o jej wydzierżawienie.
Telefon (87) 7934859
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
5
Wniosek o wydanie zaświadczenia o istnieniu gospodarstwa rolnego
WN-54
Organ właściwy do realizacji usługi Starosta Olecki
Nazwa komórki organizacyjnej Wydział Geodezji i Nieruchomości
Podstawy prawne * Art. 7d pkt 1, art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz. U. z 2017 roku, poz. 2101) * Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków * Dział VII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks Postępowania Administracyjnego * Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej
Wymagane dokumenty Wniosek o wydanie zaświadczenia o posiadaniu gospodarstwa (o wydanie karty gospodarstwa)
Czas realizacji Niezwłocznie lecz nie później niż w ciągu 7 dni.
Opłaty Nie podlega opłacie skarbowej
Tryb odwoławczy Brak
Rezultat realizacji usługi Wydanie zaświadczenia o posiadaniu gospodarstwa rolnego - karty gospodarstwa
Poziom uwierzytelniania podpis kwalifikowany, profil zaufany
Uwagi Potwierdzenie na podstawie dokumentów w archiwum Starostwa Powiatowego w Olecku (akt notarialny, akt własności ziemi, akt nadania, decyzja o wykonaniu aktu nadania) posiadania gospodarstwa rolnego przez osoby wymienione we wniosku.
Telefon (87) 7934562
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
6
Zgłoszenie zmiany danych ewidencji gruntów i budynków
GGN-02
Organ właściwy do realizacji usługi Starosta Olecki
Nazwa komórki organizacyjnej Wydział Geodezji i Nieruchomości
Podstawy prawne 1. Art. 22 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz.2101 z późn. zm.). 2. § 49 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. Nr 38, poz. 454). 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (j.t.Dz.U. z 2012 r. poz.1282 z póź.zm.). 4. Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960r.( j.t. Dz.U. 2017 poz.1257 z późn. zm.).
Wymagane dokumenty Osoba zgłaszająca zmianę obowiązana jest dostarczyć niezbędne dokumenty – oryginały lub uwierzytelnione kopie dokumentów (odpis skrócony aktu małżeństwa, postanowienie spadkowe, wyrok sądowy, odpisy aktów notarialnych).
Czas realizacji Bez zbędnej zwłoki, nie dłużej niż miesiąc od dnia otrzymania zgłoszenia.
Opłaty Nie podlega opłacie.
Tryb odwoławczy Nie przysługuje
Rezultat realizacji usługi Wydanie stosownego zawiadomienia na piśmie do właściciela nieruchomości w sprawie zmian w rejestrze ewidencji gruntów i budynków.
Poziom uwierzytelniania podpis kwalifikowany, profil zaufany
Telefon (87) 7934862
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
7
Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Skarbu Państwa
WN-175
Organ właściwy do realizacji usługi Starosta Olecki
Nazwa komórki organizacyjnej Wydział Geodezji i Nieruchomości
Podstawy prawne Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. z 2012 r. poz. 83, z późn. zm.)
Wymagane dokumenty * Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości * Załączniki do wniosku: a) aktualny odpis księgi wieczystej nieruchomości, b) potwierdzenie dokonania wpłaty opłaty skarbowej, c) oświadczenie o wykorzystywaniu nieruchomości na cele mieszkaniowe i inne niż mieszkaniowe d) oświadczenie, czy nieruchomość była zabudowana/nie była zabudowana na dzień 13.10.2005 r.
Czas realizacji Do 30 dni (przy założeniu że wniosek jest kompletny oraz po odliczeniu okresu sporządzenia operatu).
Opłaty Opłata skarbowa w wysokości 10 zł (słownie: dziesięć zł). Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 ze zm.) Koszty sądowe związane z dokonaniem stosownego wpisu w księdze wieczystej (szczegółowe informacje w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Olecku).
Numer konta 57102047240000370200076117
Tytuł wpłaty Opłata skarbowa za wydanie decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
Kwota (PLN) 10.00
Tryb odwoławczy Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji do Wojewody Warmińsko - Mazurskiego za pośrednictwem Starosty Oleckiego.
Rezultat realizacji usługi Wydanie decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
Poziom uwierzytelniania podpis kwalifikowany, profil zaufany
Uwagi Osoby fizyczne będące w dniu 13 października 2005 r. użytkownikami wieczystymi nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe lub zabudowanych garażami albo przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowę oraz nieruchomości rolnych, bądź ich następcy prawni mogą wystąpić z żądaniem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego tych nieruchomości w prawo własności.
Telefon (87) 7934562
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
8
Wniosek o oddanie nieruchomości w trwały zarząd
WN-270
Organ właściwy do realizacji usługi Starosta Olecki
Nazwa komórki organizacyjnej Wydział Geodezji i Nieruchomości
Podstawy prawne * Art. 43 – 46 i art. 82 – 90 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121). * ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U z 2017 r. poz. 1257 ze zm.)
Wymagane dokumenty wypełniony wniosek
Czas realizacji do 60 dni od dnia otrzymania wniosku
Opłaty * zwolniony z zapłaty skarbowej zgodnie z art..2 ust. 1 pkt h) ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej - Dz. U. Nr 225 poz. 1635 * opłaty roczne z tytułu trwałego zarządu naliczane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
Tryb odwoławczy * Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Zarządu Powiatu Oleckiego - mienie powiatu * Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji do Wojewody Warmińsko - Mazurskiego za pośrednictwem Starosty Oleckiego - mienie Skarbu Państwa
Rezultat realizacji usługi Oddanie nieruchomości w trwały zarząd następuje w formie decyzji administracyjnej
Poziom uwierzytelniania podpis kwalifikowany, profil zaufany
Uwagi Trwały zarząd jest formą prawną władania nieruchomością państwową lub samorządową przez jednostki organizacyjne. Jednostka organizacyjna ma prawo do korzystania z nieruchomości w celu prowadzenia działalności należącej do zakresu jej działania. Trwały zarząd ustanawia się na czas nieoznaczony lub na czas oznaczony. Trwały zarząd na rzecz jednostki organizacyjnej ustanawia właściwy organ, w drodze decyzji. Powiatowym jednostkom organizacyjnym oddaje się w trwały zarząd wyłącznie grunty stanowiące własność lub przedmiot użytkowania wieczystego Powiatu. Jednostka organizacyjna ponosi opłaty roczne z tytułu trwałego zarządu w wysokości określonej w przepisach ustawy. Decyzje o przekazaniu w trwały zarząd powiatowym jednostkom organizacyjnym wydaje Zarząd Powiatu.
Telefon (87) 7934562
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
9
Wniosek o wyłączenie gruntu z produkcji rolnej
WN-55
Organ właściwy do realizacji usługi Starosta Olecki
Nazwa komórki organizacyjnej Wydział Geodezji i Nieruchomości
Podstawy prawne * Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 1161). * Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257).
Wymagane dokumenty * Wniosek o wyłączenie gruntu z produkcji rolnej * Załączniki do wniosku: a) Ostateczna decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub wypis/wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego gminyaktualny b) załącznik graficzny z zaznaczoną powierzchnią do wyłączenia – z rozliczeniem klas bonitacyjnych, 2 egzemplarze, sporządzony na kopii projektu zagospodarowania terenu, będącego częścią dokumentacji budowlanej, c) Pełnomocnictwo w przypadku występowania innej osoby niż właściciel,wraz z opłatą skarbową, d) Dokument stwierdzający, że wnioskodawca jest upoważniony do występowania w obrocie prawnym jeżeli nie jest osobą fizyczną (oryginał) - do wglądu.
Czas realizacji do 30 dni
Opłaty Nie podlega opłacie skarbowej
Tryb odwoławczy Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji do Wojewody Warmińsko - Mazurskiego za pośrednictwem Starosty Oleckiego.
Rezultat realizacji usługi Wydanie decyzji o wyłączeniu gruntu z produkcji rolnej.
Poziom uwierzytelniania podpis kwalifikowany, profil zaufany
Uwagi Wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej to rozpoczęcie innego niż rolnicze lub leśne użytkowanie gruntów. Decyzji zezwalającej na wyłączenie z produkcji rolniczej wymagają: użytki rolne wytworzone z gleb pochodzenia mineralnego i organicznego, zaliczone do klas I, II, III, IIIa, IIIb, użytki rolne klas IV, IVa, IVb, V i VI wytworzone z gleb pochodzenia organicznego, inne grunty rolne wskazane przez ustawę o ochronie gruntów rolnych i leśnych.
Telefon (87) 7934562
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
10
Wniosek o wydanie skierowania do kształcenia specjalnego
WN-57
Organ właściwy do realizacji usługi Starosta Olecki
Nazwa komórki organizacyjnej Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji
Podstawy prawne art. 127 ust. 13, 14, 15 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 z późn. zm.)
Wymagane dokumenty Wniosek rodziców/opiekunów prawnych o wydanie skierowania do kształcenia specjalnego wraz z orzeczeniem poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego.
Czas realizacji Niezwłocznie, nie później niż w ciągu 30 dni od dnia złożenia kompletnej dokumentacji.
Opłaty Postępowanie nie podlega opłatom.
Tryb odwoławczy Nie dotyczy
Rezultat realizacji usługi Załatwienie sprawy następuje w drodze wydania skierowania do kształcenia specjalnego.
Poziom uwierzytelniania podpis kwalifikowany, profil zaufany
Uwagi 1. Na wniosek rodziców/opiekunów pranych Starosta Olecki wystawia skierowania do kształcenia specjalnego w formie pisma zobowiązującego dyrektora ośrodka, zgodnie z art. 127 ust. 13, 14, 15 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.) do zapewnienia dziecku/uczniowi odpowiedniej formy kształcenia. 2. Jeżeli powiat olecki ze względu na miejsce zamieszkania dziecka nie prowadzi szkoły specjalnej lub ośrodka, odpowiednich ze względu na rodzaj niepełnosprawności, w tym stopień upośledzenia umysłowego, starosta kieruje dziecko do najbliższego powiatu prowadzącego taką szkołę lub ośrodek, który dysponuje wolnymi miejscami przekazując komplet dokumentacji. Starosta najbliższego powiatu prowadzącego taką szkołę lub ośrodek, który dysponuje wolnymi miejscami, nie może odmówić przyjęcia dziecka do szkoły lub ośrodka.
BIP http://www.spolecko.bip.doc.pl/index.php?wiad=38395
Telefon (87) 739 18 57
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
11
Zgłoszenie prac geodezyjnych (na bazie pisma ogólnego)
WN-235
Uwagi Do e-formularza proszę załączyć wypełniony załącznik: zgłoszenie prac geodezyjnych - wzór
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
12
Wniosek o przyznanie Nagrody Starosty Oleckiego pn."Perła Powiatu Oleckiego"
WN-267
Organ właściwy do realizacji usługi Starosta Olecki
Nazwa komórki organizacyjnej Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji
Podstawy prawne art. 12 pkt 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm.) oraz art. 90t ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz 2156 z późn. zm.).
Wymagane dokumenty Z wnioskiem o przyznanie nagrody za pośrednictwem dyrektora szkoły może występować dyrektor szkoły oraz inne podmioty takie jak: organizacje pozarządowe, opiekunowie, nauczyciele.
Opłaty Postępowanie nie podlega opłatom.
Tryb odwoławczy Nie dotyczy
Rezultat realizacji usługi Załatwienie sprawy następuje w formie pisma informującego o decyzji Starosty.
Etapy realizacji usługi Niezwłocznie, nie później niż w ciągu 30 dni od dnia złożenia kompletnej dokumentacji. Nagroda przyznawana będzie po zakończeniu roku szkolnego, tj. najwcześniej we wrześniu.
Poziom uwierzytelniania podpis kwalifikowany, profil zaufany
Uwagi W celu otrzymania Nagrody Starosty Oleckiego "Perła Powiatu Oleckiego" należy złożyć wniosek o przyznanie nagrody oraz spełniać wymagania określone w załączniku do Uchwały nr XXIV/129/2016 Rady Powiau w Olecku z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie utworzenia Powiatowego programu wspierania uzdolnionych dzieci i młodzieży uczących się w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Olecki w formie przyznawania Nagrody Starosty Oleckiego pn. "Perła Powiatu Oleckiego". Nagroda przyznawana będzie w formie finansowej lub rzeczowej po zakończeniu roku szkolnego, tj. najwcześniej we wrześniu. Nagrodę może otrzymać uczeń, który wykaże się wybitnymi osiągnięciami w jednej z dziedzin: naukowej, artystycznej i sportowej. Nagroda za szczególne osiągnięcia w nauce może być przyznana uczniowi, który spełnia łącznie następujące kryteria: a) został finalistą lub laureatem przedmiotowego konkursu, olimpiady na szczeblu co najmniej wojewódzkim, b) uzyskał w wyniku klasyfikacji rocznej co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania. Nagroda za szczególne osiągnięcia artystyczne może być przyznana uczniowi, który spełnia łącznie następujące kryteria: a) został finalistą lub laureatem wojewódzkiego, ogólnopolskiego lub międzynarodowego konkursu artystycznego, b) uzyskał w wyniku klasyfikacji rocznej co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania. Nagroda za szczególne osiągnięcia sportowe może być przyznana uczniowi, który spełnia łącznie następujące kryteria: a) uzyskał tytuł zwycięzcy w zawodach sportowych co najmniej szczebla wojewódzkiego, tytuł medalisty w zawodach sportowych szczebla krajowego lub międzynarodowego, b) uzyskał co najmniej dobrą ocenę z zachowania.
Telefon (87) 7934857
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
13
Wniosek o przedłożenie na naradę koordynacyjną propozycji usytuowania projektowych sieci uzbrojenia terenu
WN-268
Organ właściwy do realizacji usługi Starosta Olecki
Nazwa komórki organizacyjnej Wydział Geodezji i Nieruchomości
Podstawy prawne Art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2017 r. poz. 2101)
Wymagane dokumenty "1. Wniosek o przedłożenie projektu na natadzie koordynacyjnej. 2. Projekt usytuowania sieci uzbrojenia terenu na kopii aktualnej mapy zasadniczej (co najmniej dwa egzemplarze). 3. Mapa do celów projektowych (do wglądu). 4. Warunki techniczne podłączenia obiektu do istniejących sieci uzbrojenia terenu, bądź warunki techniczne przebudowy sieci uzyskane od podmiotów zarządzających tymi sieciami. 5. Projekt w postaci cyfrowej w formacie .dxf (2000) lub wykaz współrzędnych (wydruk oraz plik cyfrowy w formacie .txt) wraz ze szkicem poglądowym. 6. Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzja lokalizacyjna."
Opłaty 1. Opłatę pobiera się przed wyznaczeniem terminu narady koordynacyjnej. Wielkość opłat ustalana jest na podstawie załącznika do ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2017 r. poz. 2101) 2. Opłatę należy wnieść po otrzymaniu Dokumentu Obliczenia Opłaty: bezgotówkowo na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Olecku nr rach. Bank BGŻ Paribas S.A. 40203000451110000003969110 lub gotówkowo w kasie usytuowanej na I piętrze budynku Starostwa Powiatowego w Olecku, ul. Kolejowa 32, w godzinach 8.45 - 14.00
Tryb odwoławczy Zgodnie z art. 40f. Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne ( Dz.U. z 2015 r. poz. 520 ze zm.) w przypadku sporu dotyczącego wysokości należnej opłaty, właściwy organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej wydaje decyzję administracyjną. Wniesienie odwołania od decyzji w sprawie ustalenia wysokości opłaty nie wstrzymuje udostępnienia tych materiałów, pod warunkiem uiszczenia opłaty w wysokości ustalonej w zaskarżonej decyzji. W przypadku gdy w wyniku rozpatrzenia odwołania lub ponownego rozpatrzenia sprawy na skutek wyroku sądu administracyjnego wysokość opłaty zostanie zmniejszona. Nadpłata podlega zwrotowi wraz z odsetkami ustawowymi.
Rezultat realizacji usługi Sytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu uzgadnia się na naradach koordynacyjnych przeprowadzonych w formie zebrania zainteresowanych podmiotów w siedzibie Starostwa Powiatowego w Olecku lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Rezultaty narady utrwala się w protokole, którego odpis wydaje się na żądanie zainteresowanego uczestnika narady. Na dokumentacji projektowej będącej przedmiotem narady koordynacyjnej zamieszcza się adnotację zawierającą informacje, że dokumentacja była przedmiotem narady, o sposobie przeprowadzenia narady, jej terminie i miejscu oraz znak sprawy.
Etapy realizacji usługi Termin narady koordynacyjnej starosta wyznacza na dzień przypadjący nie później niż po upływie 14 dni od złożenia niezbędnych dokumentów wraz z potwierdzeniem dokonania opłaty.
Poziom uwierzytelniania podpis kwalifikowany, profil zaufany
Telefon (87) 7934861
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
14
Wniosek o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
WN-171
Telefon (87) 7934564
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
15
Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego uprawnienia do kierowania pojazdami
WN-273
Nazwa komórki organizacyjnej Wydział Komunikacji i Transportu
Telefon (87) 7934888
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
16
Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego dane w zgubionym dowodzie rejestracyjnym, karcie pojazdu
WN-274
Organ właściwy do realizacji usługi Starosta Olecki
Nazwa komórki organizacyjnej Wydział Komunikacji i Transportu
Podstawy prawne art. 72 ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1260 z późn. zm.). § 11 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017r. w sprawie rejestracji i oznaczenia pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2355 z późn. zm) art. 217-220 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.).
Wymagane dokumenty Wniosek oraz oświadczenie pod odpowiedzialnością karną o utracie dowodu rejestracyjnego/ karty pojazdu
Czas realizacji Niezwłocznie, w terminie do 7 dni od daty złożenia wniosku
Opłaty Wymagane opłaty: wydanie zaświadczenia - 17zł, pełnomocnictwo - 17 zł Zwalnia się z opłaty skarbowej pełnomocnictwo udzielane małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu. Opłatę należy uiścić na konto Urzędu Miejskiego w Olecku
Numer konta 571020472400003702000761
Kwota (PLN) 17.00
Tryb odwoławczy Strona może wnieść zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Starosty Oleckiego w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia.
Rezultat realizacji usługi Organ rejestrujący, na wniosek właściciela pojazdu, wydaje zaświadczenie potwierdzające dane zawarte w utraconym dowodzie rejestracyjnym lub utraconej karcie pojazdu dla pojazdu zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na formularzu, którego wzór jest określony w załączniku nr 5 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017r. w sprawie rejestracji i oznaczenia pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych, po złożeniu przez właściciela oświadczenia o ich utracie.
Poziom uwierzytelniania podpis kwalifikowany, profil zaufany
Telefon (87) 520 24 75 w. 36,37,39
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
17
Wniosek o wydanie zaświadczenia czy działka jest objęta uproszczonym planem urządzenia lasu
WN-271
Organ właściwy do realizacji usługi Starosta Olecki
Nazwa komórki organizacyjnej Wydział Środowiska i Rolnictwa
Podstawy prawne art. 37a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach ( Dz. u. z 2017 r. poz. 788)
Wymagane dokumenty wniosek, pełnomocnictwo - w przypadku gdy wnioskodawca nie jest właścicielem lub współwłaścicielem nieruchomości.
Czas realizacji niezwłocznie nie później niż w ciągu 7 dni
Opłaty Za wydanie zaświadczenia należy dokonać wpłaty opłaty skarbowej w wysokości 17 zł na konto Urzędu Miasta w Olecku w przypadku złożenia pełnomocnictwa dodatkowa opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa na n/w konto.
Kwota (PLN) 17.00
Tryb odwoławczy Brak
Rezultat realizacji usługi zaświadczenie opatrzone podpisem elektronicznym lub wersja papierowa wysłana pod wskazany adres, lub odbiór osobisty
Poziom uwierzytelniania podpis kwalifikowany, profil zaufany
Uwagi Zaświadczenie wymagane przez notariusza w celu ustalenia czy sprzedawana nieruchomość objęta jest pawem pierwokupu przysługującemu Lasom Państwowym w odniesieniu do sprzedawanych gruntów leśnych.
Telefon (87) 79345881
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
18
Informacja o przeprowadzonych kursach przez ośrodek szkolenia kierowców
IN-1
Organ właściwy do realizacji usługi Starosta Olecki
Nazwa komórki organizacyjnej Wydział Komunikacji i Transportu
Podstawy prawne Artykuł 27 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 4 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z. 2017 r. poz.978 z późn. zm.)
Wymagane dokumenty Dokumenty zawierające informacje o przeprowadzonych kursach. Przepisy prawa nie określają wzorów dokumentów stosownych w tych sprawach. Dokumenty przez ośrodki szkolenia kierowców mogą być sporządzane w dowolnej formie.
Opłaty Bez opłat
Tryb odwoławczy Nie dotyczy
Poziom uwierzytelniania podpis kwalifikowany, profil zaufany
Uwagi Przyjęcie przez Starostę Oleckiego informacji przekazanej przez ośrodki szkolenia kierowców prowadzących działalność na terenie powiatu oleckiego informacji o przeprowadzonych kursach .
Telefon (87) 7934888
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
19
Wniosek o wydanie kopii dokumentów
WN-275
Nazwa komórki organizacyjnej Wydział Architektury i Budownictwa
Telefon (87) 7934852
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
20
Zgłoszenie instalacji mogących negatywnie oddziaływać na środowisko, z których emisja nie wymaga pozwolenia
WN-311
Nazwa komórki organizacyjnej Wydział Środowiska i Rolnictwa
Telefon (87) 7934883
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
21
Wniosek o wydanie wypisu lub wyrysu z ewidencji gruntów i budynków
GGN-01
Nazwa komórki organizacyjnej Wydział Geodezji i Nieruchomości
Podstawy prawne 1. Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2101 ze zm.). 2. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1034 ze zm.). 3. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty (Dz. U. z 2014 poz. 917 ze zm.). 4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1827 ze zm.)
Wymagane dokumenty Wniosek osoby uprawnionej ze wskazaniem numerów działek lub nazwiska/nazwy właściciela. W przypadku wydawania wypisu lub wyrysu osobie nie będącej właścicielem – pełnomocnictwo lub wykazanie interesu prawnego.
Czas realizacji Bez zbędnej zwłoki, nie dłużej niż miesiąc od dnia otrzymania zgłoszenia.
Opłaty 1. Wypis i wyrys z rejestru gruntów w ramach jednej jednostki rejestrowej – 150,00zł (dokument drukowany), 140,00zł (dokument elektroniczny) 2. Wypis z rejestru gruntów w ramach jednej jednostki rejestrowej – 50,00zł (dokument drukowany), 40,00zł (dokument elektroniczny) 3. Wypis z rejestru gruntów bez danych osobowych w ramach jednej jednostki rejestrowej – 30,00zł (dokument drukowany), 24,00zł (dokument elektroniczny) 4. Wyrys z mapy ewidencyjnej w ramach jednej jednostki rejestrowej – 110,00zł (dokument drukowany), 105,00zł (dokument elektroniczny) 5. Wypis z rejestru budynków albo lokali w ramach jednej jednostki rejestrowej budynków lub lokali – 30,00zł (dokument drukowany), 25,00zł (dokument elektroniczny) 6. Wypis z kartoteki budynków albo lokali w ramach pozycji kartoteki budynków lub lokali – 20,00zł (dokument drukowany), 15,00zł (dokument elektroniczny) Wydanie dokumentu następuje po dokonaniu opłaty w kasie Starostwa lub na konto 40203000451110000003969110.
Numer konta 20933900060000000865010001
Tryb odwoławczy Zgodnie z art. 40f. ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2101 ze zm.) w przypadku sporu dotyczącego zakresu udostępnianych materiałów zasobu lub wysokości należnej opłaty, właściwy organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej wydaje decyzję administracyjną. Wniesienie odwołania od decyzji w sprawie ustalenia wysokości opłaty za udostępnianie materiałów zasobu nie wstrzymuje udostępnienia tych materiałów, pod warunkiem uiszczenia opłaty w wysokości ustalonej w zaskarżonej decyzji. W przypadku gdy w wyniku rozpatrzenia odwołania lub ponownego rozpatrzenia sprawy na skutek wyroku sądu administracyjnego wysokość opłaty zostanie zmniejszona, nadpłata podlega zwrotowi wraz z odsetkami ustawowymi.
Rezultat realizacji usługi podpis kwalifikowany, profil zaufany
Telefon (87) 7934862
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
22
Informacja o terminie, czasie i miejscu rozpoczęcia pierwszych zajęć wraz z listą uczestników kursu na prawo jazdy
IN-2
Nazwa komórki organizacyjnej Wydział Komunikacji i Transportu
Podstawy prawne Artykuł 27 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 4 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z. 2017r. poz.978 z późn. zm.)
Wymagane dokumenty INFORMACJA O TERMINIE, CZASIE I MIEJSCU ROZPOCZĘCIA PIERWSZYCH ZAJĘĆ WRAZ Z LISTĄ UCZESTNIKÓW KURSU - wzór załącznik nr 1 do rozporządzenia z dnia 22.06.2017r. Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie kontroli ośrodków szkolenia kierowców (Dz.U. poz.1324) .
Opłaty Bez opłat
Telefon (87) 7934888
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz

Ułatwienia dostępu:

Logotypy projektów
Projekt „Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej Starostwa Powiatowego w Olecku” dofinansowywany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 -2020.