Przejdź do treści

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Portalu e-Urząd

e-Instytucja.pl sp. z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej www.eurzad.powiat.olecko.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego e-Urząd

Data publikacji strony internetowej: 2018-08-31.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2021-03-31.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:

 • mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
 • pochodzą z różnych źródeł,
 • są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt,
 • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
 • posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji,
 • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 • Brak jest gdzieniegdzie poprawnych opisów alternatywnych fotografii lub grafik znalezionych w serwisie. Dokładamy wszelkich starań by wszyscy redaktorzy byli przeszkoleni w zakresie prawidłowego dodawania treści.
 • Kontrast w niektórych miejscach serwisu może nie być prawidłowy.
 • Mogą zdarzyć się linki otwierające nowe okna bez uprzedzenia użytkownika.

Oświadczenie sporządzono dnia 2021-03-31. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny podmiotu publicznego

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Koordynatorem do spraw dostępności w Starostwie Powiatowym w Olecku jest Halina Kasicka, adres poczty elektronicznej pfron@powiat.olecko.pl. Kontaktować się można także dzwoniąc na numer telefonu +48 87 739 45 60.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Kamil Karczewski, adres poczty elektronicznej informatyk@powiat.olecko.pl. Kontaktować się można także dzwoniąc na numer telefonu +48 87 739 18 58.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Postępowanie odwoławcze

Zgodnie z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów oraz elementów niedostępnych cyfrowo, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego na warunkach określonych w ustawie.

Żądanie powinno zawierać:

 • dane osoby zgłaszającej żądanie,
 • wskazanie, o którą stronę internetową, aplikację mobilna lub ich element chodzi,
 • sposób kontaktu.

Osoba zgłaszająca potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Starostwo Powiatowe w Olecku zrealizuje żądanie bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania żądania. Jeśli jednak dotrzymanie tego terminu nie będzie możliwe, Starostwo Powiatowe w Olecku niezwłocznie poinformuje o tym wnoszącego żądanie oraz wskaże termin realizacji żądania, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Starostwo Powiatowe w Olecku zaproponuje alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy Starostwo Powiatowe w Olecku odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich. www Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Budynek Starostwa Powiatowego w Olecku jest częściowo dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową, w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Do budynku Starostwa Powiatowego w Olecku prowadzą 2 wejścia:

 • wejście główne od ulicy Kolejowej,
 • z tyłu budynku, od strony parkingu.


Do wejścia głównego prowadzą schody. Nie jest pozbawione barier architektonicznych.

W budynku nie ma:

 • windy,
 • pochylni,
 • schodołaza.

Wejście z tyłu budynku jest częściowo dostosowane do osób mających trudności w poruszaniu się, niepełnosprawnych. Po prawej stronie drzwi wejściowych znajduje się dzwonek z sygnalizacją dźwiękową, którą przywołuje się pracownika Starostwa. Pracownik uruchamia krzesełko przyścienne, usytuowane na niskim parterze budynku i prosi merytorycznego pracownika z innego wydziału, aby zszedł i obsłużył interesanta.

Obsługa wszystkich osób mających trudności w poruszaniu się między kondygnacjami Urzędu, realizowana jest przez pracowników merytorycznych w pokoju nr 3.

Na parterze Urzędu znajduje się toaleta przystosowana do osoby niepełnosprawnej, poruszającej się na wózku inwalidzkim.

Parter budynku jest dostępny do osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Schody są oznakowane kontrastową taśmą: pierwszy i ostatni stopień w każdym biegu, również na zewnątrz.

W budynku Starostwa Powiatowego w Olecku nie ma:

 • pętli indukcyjnej,
 • systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące,
 • oznaczeń w alfabecie Braille'a.

Oznakowania w obiekcie staramy się wykonywać w kontrastowych barwach i w druku powiększonym.

Do budynku Starostwa Powiatowego w Olecku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Starostwo Powiatowe w Olecku nie zapewnia osobie doświadczającej trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu dostępności tłumacza języka migowego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, wideotłumacza.

W sytuacjach nagłych należy kontaktować się z Wydziałem/ Samodzielnym Stanowiskiem Starostwa Powiatowego w Olecku realizującym daną sprawę urzędową.

Informujemy również, że osoba uprawniona ma także prawo do skorzystania, w celu załatwienia sprawy w Urzędzie, z pomocy osoby przybranej, która ukończyła 16 lat.

Ułatwienia dostępu:

Logotypy projektów
Projekt „Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej Starostwa Powiatowego w Olecku” dofinansowywany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 -2020.